Privacy

Privacy- en klachtenbeleid

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk en daarom wil ik u graag informeren over het privacy beleid van de praktijk. Het werken met patiënten in een acupunctuurpraktijk kan niet zonder dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doe ik met de grootst mogelijke zorg. Vanaf 25 mei 2018 krijgt ook mijn praktijk te maken met een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacy beleid is op die wet afgestemd.

De drie belangrijkste punten van dit privacy beleid zijn:

 1. Ik heb één patiënten database en deel persoonsgegevens alleen als dat nodig is en uitsluitend na uw toestemming in de volgende gevallen: o bericht van aankomst aan de huisarts/behandelend specialist o voortgangs- of eindrapportage aan de huisarts/behandelend specialist o voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid o voor onderricht aan stagiaires of bezoekende collega’s. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht o overleg met collega’s, indien ik dat noodzakelijk acht. Hierbij zal u altijd anoniem blijven o bespreken van een casus in geanonimiseerde vorm met stagiaires van de praktijk o gebruik als anonieme casus voor les doeleinden o geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
 2. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik deze persoonsgegevens van u heb gekregen. Ik verwerk ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.
 3. Ik beveilig mijn ICT-infrastructuur adequaat en monitor de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan altijd voorop.

Privacyverklaring, klachtenregeling en privacybeleid t.b.v. patiënten (mei 2018) van de praktijk voor acupunctuur Trudy Maurer

Adres: Hoekwierde 131 1353PK Almere

tel: 06-44398112

e-mail: info@bilzekruid.nl

www.bilzekruid.nl

KvK: 70009864 vest nr 38318660

Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Voor de details van het privacybeleid van de Acupunctuurpraktijk Bettina Busse zie hieronder

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben dan verzoek ik u dit met mij te bespreken, aangezien onvrede en klachten voort kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), postbus 2122, 6020 AC Budel, telefoon 0495499585, emailadres: kab@kab-klachten.nl Info: http://www.kab-klachten.nl

Privacybeleid (AVG) acupunctuurpraktijk Trudy Maurer

Hieronder vindt u mijn gegevens, die voor mijn praktijk van toepassing zijn:

contact-gegevens:

Trudy Maurer– is verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Hoekwierde 131

1353 BK Almere

tel: 06-44398112

e-mail: info@bilzekruid.nl

Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Doel gegevensvastlegging
 • Wat wordt er genoteerd in uw dossier?
 • Bij minderjarigen < 16 jaar tevens..
 • Bewaartermijn dossier
 • Zorgnota
 • Uw rechten
 • Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener
 • Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Met betrekking tot mijn website en mijn Facebook pagina
 • Meldplicht datalekken

Doel gegevensvastlegging

 • (para-)medische behandeling, m.n. Klassieke Chinese geneeskunde
 • behandeling homeopathie
 • behandeling natuurgeneeswijze
 • behandeling fysiotherapie
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en eventueel zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wat wordt er genoteerd in uw dossier?

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • (para-)medische gegevens
 • relevante psychosociale, maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts en/of specialist en/of andere behandelaars

Bij minderjarigen < 16 jaar tevens

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO), of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit

Zorgnota

 • Op de zorgnota staan de gegevens, die onder meer door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw debiteurennummer en factuurnummer
 • uw geboortedatum
 • mogelijk uw BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult
 • of u wel of niet de nota al heeft betaald

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

Uw rechten

 • Bij de intake vraag ik uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
 • Ik noteer uw toestemming in uw dossier
 • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen, over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan in mijn praktijk, bij mij* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Ik wijs u op mijn privacybeleid en waar u dit kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming:

Trudy Maurer

Hoekwierde 131

1353PK Almere

e-mail: info@bilzekruid.nl

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

 • Waarnemers, tijdens mijn afwezigheid
 • Stagiaires
 • Collega bezoekers/leerlingen

Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Ik tref maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken, overeenkomsten en beveiligde opslag)
 • Gebruik beveiligde website en e-mail systemen (SSL: SSL staat voor Secure Sockets Layer, wat ervoor zorgt dat verbindingen met het internet versleuteld worden.)

Met betrekking tot mijn website

 • Op mijn website www.acupunctuur-praktijk-almere.nl geen gebruik gemaakt van cookies
 • Op mijn website www.acupunctuur-praktijk-almere.nl wordt geen gebruik gemaakt van patiënt gegevens

Meldplicht datalekken

 • Ik beschik over een protocol datalekken

Disclaimer

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens, die van de Kamer van Koophandel en van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Ik kan niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Leidend blijft de officiële wettekst AVG. Mei 2018. © 2018 Praktijk voor Acupunctuur Trudy Maurer